1950-1956 m. studijavo dailës institute tapybà. Parodose dalyvauja nuo 1956m., surengë 16 personalini¸ parod¸ Lietuvoje ir uþsienyje - Suomijoje, Lenkijoje, estijoje, Ukrainoje, Rusijoje/ Maskvoje/. 1976-1979m. dëstë tapybà VDI. Jo darb¸ yra ásigij¿ : Lietuvos dailës muziejus, M.K.Èiurlionio dailës muziejus, taip pat Sezano muziejus Kanuose / Pranzûzija/, Tretjakovo galerija Maskvoje , Sharjah muziejus Jungtiniuse Arab¸ Emyratuose, Latvijos, Ukrainos nacionalinës galerijos