1953 m. baigë Vilniaus dailës institute tapybà. Parodose pradëjo dalyvauti nuo 1957 m. Surengë 4 personalines parodas Lietuvoje, 4 surengtos po mirties - Austrijoje, Ðvedijoje, Rusijoje, Lietuvoje.1953-1976m. dëstë tapybà Vilniaus dailës institute. Tapytojo darb¸ yra ásigij¿: Lietuvos dailës muziejus, M.K. Èiurlionio dailës muziejus, Tretjakovo galerija Maskvoje, Rus¸ muziejus Peterburge, Modernaus meno muziejus Kiolne / P.Liudviko kolekcija