KRYŽDIRBIAI IR DIEVDIRBIAI...........apžvalga     
Kryždirbiai ir dievdirbiai
 
kontaktams
 
Sakraliniai liaudies paminklai english version - introduction
 
 
VINCAS SVIRSKIS
ŽEMAIČIŲ IR KT. DIEVDIRBIAI BEI KRYŽDIRBIAI
    Ignas .. Bieliauskas Vincas .. Braslauskas Bronius .. Buračas Stasys .. Burneika Juozas .. Dzidaveckis Jonas .. Glodenis Jūdpauparis Juzumas-Ainingis Antanas .. Liutkus Ambrazas .. Luška Nikodemas .. Mockus J.Norvaišas Jonas .. Orvidas Kazys .. Orvidas Pranas .. Perminas Kazys .. Petkevičius Augustinas .. Potockis Skurdelis Leonas .. Žadeikis Vaišnori(u)s Jonas .. Valys Vladas .. Žilinskas
KITI LIAUDIES MENININKŲ SAKRALINIAI KŪRINIAI   
 
  
  
prisistatymas
   
Vincas Svirskis
Žemaičių kryždirbiai ir dievdirbiai
Kiti liaudies sakraliniai kūriniai
  
 
aprašymas aprašymas
 

Antanas Stravinskas  

Juozo Norvaišo sopulingosios Dievo motinos skulptūra. Viename laiške, rašytame žinomam muziejininkui ir liaudies meno tyrinėtojui J.Petruliui, pats B.Buračas yra nurodęs, kad "plačių dievdirbių biografijų turiu apie 20. Dalis tų biografijų buvo naudota periodinėje spaudoje prieš antrąjį pasaulinį karą". Tačiau apie dievdirbius-skulptorius, kurie dirbo dievaičius, kryžius, koplytėles, vaikams žaisliukus ir kt. per visas savo gyvenimo keliones įvairiose šalies regionuose (ypač Žemaitijoje) esąs užrašęs 76. Žinome, kad B.Buračas mėgo tikslumą, tačiau ar šis pastarasis skaičius tikslus, sunku pasakyti.Mums gi atrodo, kad įvairiuose kraštotyros kelionių ir ekspedicijų užrašuose B. Buračas jų (dievdirbių ir kryždirbių) jei neaprašęs, tai bent suminėjęs yra arti 100. Prie kai kurių negatyvų numeracijos (jų registracijos knygose, sudarytose paties B.Buračo) yra išlikę gana platūs dar niekur nespausdinti dievdirbių ir kryždirbių aprašymai (biografijos), kurie ir papildė šiame leidinyje spausdinamų biografijų skaičių.
Žemaičių dievdirbys Jūzumas-Ainingis prie darbo stalo. Telšių ap

sukurta firmoje Pustonis pustonis
prisistatymas|2 dalis|nuotraukos|english|svl@ktl.mii.lt|  
 
.