DAUGIAKRYŽMIAI KRYŽIAIApie tris kilometrus nuo Luokės miestelio, netoli kurios yra garsioji Žemaitijos šventvietė - Šatrijos kalnas, vakarų pusėje yra Biržuvienų dvaras. Dvaro lauko rugiuose pagal vieškelį stovi aukšta, gražiai išdabinta mūro koplytėlė. Koplytėlė, kaip ir visuomet Žemaitijoje, padaryta, kad joje tilptų dvylika šventųjų. Koplytėlėje ištaisyta dvylika dailių, mažų kamarėlių. Dabar visos kamarėlės tuščios. Šventieji gal bus kur į muziejų išvežti, kaip ir iš daugelio kitų Žemaitijos kryžių. Sulig biržuvieniškių pasakojimų, šis kryžius čia pastatytas prieš porą šimtų metų su viršum. Kryžiuje dar žymu buvusi senai įrašyta skaitlinė "1700". Sako, senovėje visur pilna buvę visokių piktųjų dvasių, kurios, pasirodydamos įvairių šmėklų pavidale, bauginusios žmones.

Trikryžmis su trim koplytėlėm. Būdaičių km., Sartininkø vl., Tauragės ap. 1883 m.