GELEŽINIAI KRYŽIAIAntanas Stravinskas
Kaip jau esame sakę, pirmiausia B. Buračas apsilankydavo kapinėse. Čia jis ieškodavo ne tik gražių medinių, bet ir dailių, nagingų Lietuvos kalvių nukaltų geležinių kryžių. Sprendžiant iš to, kas dar išliko B. Buračo "kraičio skryniose" (per Antrąjį pasaulinį karą daug jų buvo sunaikinta) jis yra nuforografavęs mažiausiai šimtą geležinių kapų kryžių ir‚ žinoma‚ daugybę koplytstulpių ir koplytėlių‚ vainikuotų dailiomis geležinėmis užbaigomis.

Beržoro bžntkm., Platelių vl., Kretingos ap.