KOPLYTĖLĖS ANT MEDŽIŲ


Akmenos apylinkės turtingas (50 ha [žemės savininkas]) ūkininkas Mižutis, norėdamas daugiau pralobti, prie stebuklingojo akmens įtaisė geležinę aukoms dėžutę. Šventojo akmens lankytojai per metus į tų dėžutę sumesdavo ligi 1000 ir daugiau rublių. Mižutis iš tų aukų gražiai aprengė dukteris, įsigijo puikius arklius, ratus, pakinktus ir kitus ūkio reikmenis. Kai po kiek laiko tas žmogus pasimirė, tuojau vienai moteriškei jis pasirodė pekloje beesàs. O toji pekla besanti ten netoli Liepkalnio kaimo, klampynių balų apsuptoj dūminėj lūšnelėj. Ateina moteriškė ton lūšnon, žiūri - gi Mižutis besikankinàs, ugnyje ir dūmuose paskendęs.Vargšas uždusęs, pajuodęs šaukiasi pagalbos .
Prienai, Kauno ap.