KOPLYTĖLĖS ANT MEDŽIŲKai Kontrimas tų apreiškimų išpildė, jo moteris pasveiko. O toji medinė stovylėlė taip ir stovėjo ant akmens be koplytėlės, ligi visai supuvo. Žmonių jau seniai buvo šnekama, kad po Akmenos Stebuklinguoju akmeniu yra nuo kažkokių karų likę paslėpti didelių pinigų lobiai. Ir tas akmuo seniau buvęs daug didesnis, bet žmonės beieškodami po juo pakastų turtų, jo didelę dalį nuskėlę. Didesnes to akmens skeveldras Kontrimas sudėjo į tvarto pamatus, bet turtų jis nerado.