KITI LIAUDIES MENINIKŲ SAKRALINIAI KŪRINIAIAntai, rašydamas apie dievdirbį Nikodemą Mockų, kaip žmonės, taip ir jis vadina jį "Dievų Tėvu" ir pastebi jį esant panašų į kažkurį iš apaštalų. Tai liudija ir jo nuotraukos (žr.pav.). N.Mockus, norėdamas tobulėti savo amate, net į Ameriką buvo išvykęs, bet ir ten nesuradęs tinkamos jam "menų akademijos" grįžo namo... Beje, du jo sūnūs taipgi buvo pramokę dievdirbystės amato. Pastabusis etnografas ir kraštotyrininkas nepamiršta paminėti ir N.Mockaus dukros Onos, pagarsėjusios Kražių apylinkės audėjos. Vaizdingai nupiešta ir N.Mockaus darbo vieta
Šv. Petras. Kauno rotušės rūmuose. Iš T. Daugirdo kolekcijos.