KOPLYTËLËSKoplytëlës - tai daþniausiai iki 1-1.5m aukðèio nesudëtingos konstrukcijos ir puoðybos ðventøjø buveinës, kurios apdengtos dviðlaièiais, keturðlaièiais, reèiau kryþminiais ar kûginiais stogeliais. Juos dabina kartais gana sudëtingos konfiguracijos geleþiniai, Þemaitijos kalviø nukalti kryþeliai. Jie ir sudaro paminklo iðbaigtumo ir visumos vaizdà. Tos koplytëlës gana daþnai primena nedidelio formato baþnytëles, kapø koplyèias ar net ávairiø formø varpines.
Nemunaitis, Alytaus ap.Ðv. Jonas Krikðtytojas.