dailė 2001/2
Į TURINĮ
ATGAL


Knygos, katalogai

2000 m. spalio–2001 m. spalio mėn.:
LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido parodos „Tadicija ir ateitis“ katalogą. Sudarytojos Ieva Kuizinienė, Elona Lubytė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius. Kataloge spausdinamas Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko Vaclovo Krutinio sveikinimo žodis, Rasos Drazdauskienės, Giedrės Jankevičiūtės, Ievos Kuizinienės, Elonos Lubytės įžanginiai straipsniai (lietuvių ir anglų k.), 200 p., spalvotos il., parodos dalyvių biografijos 1995–2000 (lietuvių ir anglų k.). Spausdino UAB „Sapnų sala“. Tiražas 1000 egz.
LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido katalogą „Gražiausios knygos’2000“. Dailininkas Eugenijus Karpavičius. 36 p., informacija apie konkursą ir apdovanotas knygas, 14 apdovanotų knygų viršeliai. Rėmė LR kultūros ministerija. Spausdino UAB „Sapnų sala“. Tiražas 500 egz.
LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido katalogą „Lietuvos meno galerijos“ (parengė Lietuvos meno galerininkų asociacija, prezidentė Diana Stomienė), rėmė LR kultūros ministerija. Kataloge pristatytos 46 galerijos ir parodų salės. Informaciniame leidinyje nurodytas kiekvienos galerijos adresas, telefonų, faksų numeriai, elektroninis paštas, interneto svetainė, įkūrimo data, ekspozicinis plotas, juridinė priklausomybė, vadovo vardas ir pavardė. Glaustai pristatyta galerijos veiklos kryptis, papildomos paslaugos, dailininkai, bendradarbiaujantys su galerija, yra interjero arba eksterjero nuotrauka. Leidinį papildo kultūros institucijų adresų ir telefonų sąvadas. Spausdino spaustuvė „Vilspa“. Tiražas 1500 egz. Leidinį galima rasti internete: www.culture.lt/galleries.
LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido tarptautinės tekstilės parodos „Minkštas pasaulis“ katalogą. Sudarytojos Snieguolė Surblienė, Algė Gylienė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius. Kataloge spausdinami Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Eugenijaus Nalevaikos ir Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojos Eglės Komkaitės sveikinimo žodžiai, Snieguolės Surblienės, Lijanos Šatavičiūtės, Raimondos Kogelytės-Simanaitienės įžangos straipsniai (lietuvių ir anglų k.), 55 parodos dalyvių kūrinių il., kataloginiai duomenys (lietuvių ir anglų k.). Spausdino UAB „Sapnų sala“. Tiražas 300 egz.
LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido tris atkuriamos serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ knygutes: „Petras Mazūras“ (įžangos autorė Giedrė Jankevičiūtė), „Nijolė Vilutytė“ (įžangos autorė Nijolė Tumėnienė), „Audrius Puipa“ (įžangos autorė Raminta Jurėnaitė). Serijos sudarytoja Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius, rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas. Spausdinama dailininkų kūrybos apžvalga (lietuvių ir anglų kalbomis), albuminėje dalyje publikuojami reikšmingiausi kūriniai, kataloginėje – išsami informacija: trumpa biografija, visų sukurtų kūrinių sąrašas (lietuvių ir anglų k.), parodų sąrašas, bibliografija (lietuvių k.). 56 p., spalvotos il., kiekvienos knygos tiražas po 500 egz.
Leidykla „Alma littera“ išleido Ernsto Hanso Gombricho knygą „Dailė ir iliuzija“. Tai viena garsiausių praėjusio šimtmečio knygų – vaizdavimo psichologijos studija. Autorius nagrinėja naujųjų laikų vaizduojamosios dailės stilių raidos dėsningumus, aiškina regimojo vaizdo kūrimo psichologiją. Tiražas 3000 egz., 320 il.
Leidykla „Alma littera“ kartu su Čikagos meno institutu išleido Jude Welton knygą „Impresionizmas“ iš serijos „Žvilgsnis į pasaulį“. Tai iliustruotas žinynas vaikams ir mokytojams apie impresionistų gyvenimą ir kūrybą. Tiražas 3000 egz., knyga gausiai iliustruota.
Leidykla „Alma littera“ kartu su Nacionaline galerija išleido Alison Cole knygą „Renesansas“ iš serijos „Žvilgsnis į pasaulį“. Knyga supažindina su Renesanso daile, joje yra puikių spalvotų paveikslų, skulptūrų reprodukcijų. Tiražas 3000 egz.
Leidykla „Alma littera“ išleido Roberto Cummingo knygą „Didieji dailininkai“. Knygoje pasakojamos 50-ies tapytojų gyvenimo istorijos, atkurtos pagal jų kūrinius. Tiražas 3000 egz., knyga gausiai iliustruota.
„Vagos“ leidykla išleido Antano Andrijausko knygą „Tadicinė japonų estetika ir menas“. Tai viena pirmųjų apžvalginio pobūdžio studijų Vakaruose, kurioje pristatyta tradicinė japonų estetika ir menas bei japonizmo sklaidos tendencijos. Tiražas 2000 egz., 670 p., 32 spalvotos il., 66 nespalvotos il.
„Vagos“ leidykla išleido Rūtos Guzevičiūtės knygą „Europos kostiumo tūkstantmetis (X–XX a.)“. Tai išsami studija apie kostiumo raidą ir stilistines ypatybes. Tiražas 1500 egz., 397 p., 420 il.
AB „Šviesa“ išleido Sigutės Imbrasaitės vadovėlį „Meno istorija“ VII–VIII kl. Knygoje pateikiama glausta meno (dailės ir architektūros) raidos istorija, pradedant pirmykščiu menu ir baigiant klasicizmu. Išsamiai apibūdinamos pagrindinės Lietuvos meno epochos ir kryptys. Tiražas 3000 egz., 600 spalvotų il.
AB „Šviesa“ išleido Ariadnos Čiurlionytės vadovėlį „Meno istorija“ XI–XII kl. Tai studija, kurioje nuo „horizontalaus pjūvio“, atveriančio meno stilių panoramą, pereinama prie keliolikos „vertikalių pjūvių“. Atskleidžiama žanrų raida, meno epochų santykiai, supažindinama su Europos meno kontekstu. Tiražas 4000 egz., 480 spalvotų il.
AB „Šviesa“ išleido Tiju Vijrnd knygos „Jaunimui apie meną“ II leidimą. Knygoje nuosekliai apžvelgiama visų vaizduojamojo meno sričių (architektūros, skulptūros, tapybos ir grafikos) raida. Vertimas iš estų k., tiražas 3000 egz., 450 il.
Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido knygą „Antanas Kmieliauskas. Skulptūra, freska, tapyba, grafika“. Sudarytojas Rimantas Dichavičius, teksto autorė Neringa Markauskaitė. Šiame kūrybos albume pristatoma įvairiapusė Antano Kmieliausko kūryba. Tiražas 1500 egz., 406 il., 368 p.
Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido Vlado Drėmos knygą „Vincentas Smakauskas“. Tai pirma išsami monografija apie XIX a. dailininką Vincentą Smakauską (1819–1876). Knyga gausiai iliustruota iki šiol nepublikuotais dailininko medžio raižiniais, kurie saugomi įvairiuose Lietuvos ir Lenkijos muziejuose. Tiražas 1500 egz., 472 il., 272 p.
Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido knygą „Kostas Dereškevičius. Piešiniai“. Sudarytoja Irena Galvidytė. Tai dailininko Kosto Dereškevičiaus 1967–1987 metų piešinių aplankas. Tiražas 500 egz., 16 il., 16 p.
Leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“ išleido katalogą „Senolių keliai„, kuriame pristatyti Kazio Morkūno naujai kuriami vitražai LR Seime. Įžangos autorė menotyros daktarė Nijolė Tumėnienė.

Premijos

2000 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos paskirtos dailininkams Antanui Eugenijui Cukermanui, Adomui Jacovskiui, Daliai Kasčiūnaitei. Premijos įteiktos 2001 m. vasario 15 d. LR Prezidentūroje.

Apdovanojimai

2001 liepos 6 d. Lietuvos valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, proga Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu apdovanotas tekstilininkas Juozas Balčikonis, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu skulptorius Kęstutis Balčiūnas.

Stipendijos

Lietuvos kultūros ministerijos vardinė valstybės stipendija 2001 06 01–2003 06 01 paskirta dailininkui Augustinui Savickui.
Lietuvos kultūros ministerijos individualios valstybės stipendijos 2001 06 01–2003 06 01 paskirtos dailininkams ir dailėtyrininkams:
Aleksandrai Aleksandravičiūtei, Jonui Arčikauskui, Elenai Balsiukaitei-Brazdžiūnienei, Arvydui Baltrūnui, Zinaidai Irutei Dargienei, Irenai Daukšaitei-Guobienei, Gražinai Didelytei, Laimai Drazdauskaitei, Rimantui Dūdai, Eglei Gineitytei, Arvydui Gurevičiui, Linui Jablonskiui, Aleksandrai Jacovskytei, Rytui Jakimavičiui, Skaidrai Jančaitei, Martinui Jankui, Elvyrai Kairiūkštytei, Rūtai Katiliūtei, Arvydui Stanislovui Každailiui, Rimvydui Kepežinskui, Evai Labutytei, Algiui Lankeliui, Evaldui Mikalauskiui, Jūratei Mykolaitytei, Audriui Novickui, Laimai Oržekauskienei, Marijui Piekurui, Jūratei Račinskaitei, Konstancijai Gražinai Remeikaitei, Birutei Stančikaitei, Pauliui Stanikui, Aloyzui Stasiulevičiui, Helmutui Šabasevičiui, Antanui Šnarui, Daliai Tarandaitei, Eduardui Urbanavičiui, Kostui Urbanavičiui, Daliai Vajulevičienei, Vegai Vaičiūnaitei, Algimantui Vaineikiui, Arūnui Vaitkūnui, Alvyrai Vaitulevičienei, Nijolei Valadkevičiūtei, Kęstučiui Vasiliūnui, Ramunei Vėliuvienei, Mikalojui Povilui Vilučiui, Nijolei Vilutytei, Algimantui Albertui Vytėnui, Zinaidai Vogėlienei, Juozui Vosyliui, Rasutei Žukienei.
Lietuvos kultūros ministerijos individualios valstybės stipendijos 2001 06 01–2002 06 01 paskirtos dailininkams ir dailėtyrininkams:
Jurgai Barilaitei, Rokui Dovydėnui, Linai Jonikienei, Dainiui Liškevičiui, Gintarui Makarevičiui, Evaldui Stankevičiui, Salamonui Teitelbaumui.
Lietuvos kultūros ministerijos individualios valstybės stipendijos 2001 06 01–2002 01 01 paskirtos dailininkams ir dailėtyrininkams:
Džiugui Petraičiui, Vytautui Švarliui.
Lietuvos kultūros ministerijos edukacinės valstybės stipendijos 2001 06 01–2001 10 01 paskirtos dailininkams ir dailėtyrininkams:
Vyteniui Lingiui, Dianai Radavičiūtei, Sauliui Valiui.
Lietuvos kultūros ministerijos edukacinė valstybės stipendija 2001 06 01–2001 09 01 paskirta dailininkei Eglei Vertelkaitei.
2001 m. Atviros Lietuvos fondo stipendija paskirta Arvydui Pakalkai.

Premijos, diplomai

2000:
Spalio 27–lapkričio 11 d. Kauno paveikslų galerijoje vykusios Kauno taikomosios dailės parodos diplomu už kūrybišką tradicijos plėtotę apdovanota tekstilininkė Virginija Kirvelienė (gobelenas „Užuolaida“, 2000), taip pat diplomu apdovanotas stiklo dailininkas Jaunius Erikas Kaubrys.
Lapkričio 10–2001 sausio 14 d. Taline (Estija) vykusios taikomosios dailės trienalės „Possession“ II premija (equal prize) apdovanotas Audrius Janušonis.
Gruodžio 14–17 d. Jelgavoje (Latvija) tarptautiniame ledo skulptūrų simpoziume Algirdas Bosas pelnė II premiją.
Gruodžio 21–2001 kovo 7 d. respublikinio juvelyrikos su gintaru konkurso „Vienas gintaro gabalas“, vykusio Mizgirių gintaro galerijoje–muziejuje, III premija apdovanotas Ąžuolas Vaitukaitis.
Gruodžio–2001 m. sausio mėn. galerijoje „Kairė–Dešinė“ vykusioje parodoje „Estampas’2000“ diplomu apdovanota Nijolė Vilutienė, premiją pelnė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Gruodžio 26–2001 sausio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, „Winterfresh“ ledo skulptūrų parko konkurse Kęstutis Musteikis pelnė pirmą premiją (skulptūra „Ledo dinozauras“), o Gediminas Piekuras žiūrovų prizą (skulptūra „Lašas“) už originalią mintį ir formos estetiką.
2001:
Sausio 17–18 d. vykusiame tradiciniame Lietuvos knygos meno konkurse pirmoji premija paskirta knygai „Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose“ (dailininkas Eugenijus Karpavičius), antroji premija – knygai „Lietuviški elementoriai“ (sudarytojos Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė, dailininkė Vida Kuraitė), trečioji premija skirta Viktoro Liutkaus parengtai monografijai „Viktoras Vizgirda“ (dailininkas Bronius Leonavičius). Paskatinamosios premijos atiteko knygoms: „100 šiuolaikinių lietuvių dailininkų“ (sudarytoja Raminta Jurėnaitė, dailininkas Izaokas Zibucas), Anam Ãara. „Keltų pasaulio dvasinė išmintis“ (dailininkai Daumantas Každailis, Ilona Kukenytė), D.Kajoko „Eilėraščiai. Mirti reikia rudenį“ (dailininkas Romas Orantas), Guido Michelini „Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai“ (dailininkas Alfonsas Žvilius), „Mažosios Lietuvos enciklopedija. Tomas I“ (dailininkas Alfonsas Žvilius), Sigito Narbuto „The Mysteriuos Island“ (dailininkė Elona Marija Ložytė), Romo Oranto „Būti savimi“ (dailininkas Romas Orantas), Saliamono Risinskio „Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius“ (dailininkas Alfonsas Žvilius), Elenos Urbaitis „Works on paper“ (dailininkas Alfonsas Žvilius), katalogui „Vilniaus klasicizmas“ (dailininkė Vida Kuraitė). Specialioji Lietuvos dailininkų sąjungos premija (nemokama kūrybinė stažuotė mėnesį Palangos kūrybos namuose) paskirta Anelės Keršytės-Josadės ir Arūno Baltėno knygos „Vilniaus užrašai“ dailininkui Izaokui Zibucui. Diplomu apdovanotas leidinys „Senieji Lietuvos žemėlapiai. I–II dalys“ (sudarytoja Alma Braziūnienė, dailininkas Aidas Paberžis).
Vasario 9–kovo 4 d. Rygoje (Latvija) vyko Baltijos šalių akvarelės trienalė. LR kultūros ministerijos diplomu įvertinta Elena Lisauskienė, savaitraščio „Literatūra ir menas“ – Vidmantas Zarėka, o LDS premija (kūrybinė stažuotė Palangos kūrybos namuose) skirta Vijai Tarabildienei. Trienalės organizatorių diplomais apdovanoti Algirdas Petrulis ir Benjaminas Jenčius.
Vasario 14 d. pirmą kartą buvo įteiktos Lietuvos dailininkų sąjungos 2000 m. premijos ir auksiniai LDS ženkleliai. Premija ir ženklelis Nr. 001 skirti Algirdui Petruliui už surengtų parodų ciklą; premija ir ženklelis Nr. 002 skirti Algirdui Bosui už skulptūrą „Ilgesio paukštis“, pastatytą prie Klaipėdos universiteto; premija ir ženklelis Nr. 003 skirti Rimantui Sakalauskui už Tabernakulį ir Dievo Žodžio stalą Kryžių kalno pranciškonų eremo koplyčioje (Šiaulių r.).
Sausio 19–vasario 18 d. Kauno paveikslų galerijoje vykusioje parodoje „Geriausias metų kūrinys“ Rūta Teresė Luckienė apdovanota Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus premija už geriausią 2000 metų tekstilės kūrinį („Gal tokia buvo pradžia“), o Antanas Obcarskas apdovanotas Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus premija už geriausią 2000 metų kūrinį – instaliaciją „Intervencija“.
Vasario mėn. Kauno dailininkų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, diplomu apdovanotas Jaunius Erikas Kaubrys.
Vasario–kovo mėn. paminklo Šilutės miesto įkūrėjui Hugo Šojui konkurse II vietą pelnė Algirdas Bosas.
Balandžio mėn. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame X tarptautiniame medžio skulptūrų konkurse „Littol le Grand“ Kazys Venclovas apdovanotas skulptorių prizu.
Gegužės 30 d. atidarytoje X Lodzės tarptautinėje tekstilės trienalėje dailininkė Eglė Ganda Bogdanienė apdovanota specialiąja premija už kūrinį „Staltiesė kavai“.
Gegužės mėn. Buenos Airėse (Argentina), Gen. Jose de San Martin vaizduojamojo meno muziejuje, vykusiame tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Gen, Jose de San Martin 150“ Alfonsas Čepauskas pelnė V premiją.
Gegužės mėn. Kazachstane vykusioje tarptautinėje ekslibrisų ir grafikos parodoje I premija (diplomas, medalis ir piniginis prizas) paskirta Alfonsui Čepauskui. Diplomais įvertinti Vytautas Petronis ir Povilas Šiaučiūnas.
Birželio 21 d. įteiktos J.Zikaro premijos. Jas įsteigė JAV gyvenanti Aldona Zikarienė, o įteikė J.Zikaro fondo prezidentė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė. Premijomis apdovanoti panevėžietė Kauno meno mokyklos diplomantė Evelina Paukštytė už dekoratyvinę kompoziciją „Pasaulio medis“ ir Kauno aukštesniosios meno mokyklos diplomantas Edmundas Kalsūnas už atvirukus, plakatus ir lankstukus, skirtus J.Zikaro jubiliejui.
Liepos 2–21 d. Kohiloje (Estija) I stambiųjų formų keramikos simpoziume „Objektas XXI amžiaus dvaro parkui“ dalyvavo Aldona Šaltenienė, Audrius Janušonis.
Rugpjūčio 18–rugsėjo 7 d. Zvartavoje (Latvija) tarptautiniame aukštųjų dailės mokyklų dėstytojų simpoziume „Dialogas’2001“ dalyvavo Aldona Šaltenienė, Jolanta Kvašytė.
Rugsėjo 8 d. Baia Mare (Rumunija), Floreano muziejuje, atidarytame III tarptautiniame mažosios grafikos salone „Carbunari’2001“ Eglė Kuckaitė ir Arvydas Pakalka nominuoti apdovanojimams.
Rugsėjo 10 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje įteiktos 2001 m. Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijos ir diplomai: Evai Labutytei už dviejų matavimų kūrinius – estampus „Baltų simboliai I-IV“ (2000), „Baltų ženklai I-II“ (2000), „Iš prūsų tolumos I“ (2000) bei Feliksui Jakubauskui už trijų matavimų kūrinius – gobelenus „Pabraidyk po šaltą rasą“ (1999–2000), „Linų laukas dangaus fone“ (2000), „Mintys-Debesys“ (2000–2001), „Lietaus lašų preliudas“ (2000).
Spalio 6–lapkričio 4 d. Klaipėdos dailės parodų rūmuose vykusioje tarptautinėje akvarelių parodoje diplomas paskirtas Eugenijai Pilypaitienei.
Spalio 8–28 d. Medalių galerijoje vykusioje XII tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje, skirtoje dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms, medaliais apdovanoti Natalija Čerepcova, Valerijonas Vytautas Jucys, Danutė Žalnieriūtė, diplomus pelnė Martin R.Baeyenns, Gražina Didelytė, Antanas Kmieliauskas, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Vera Stanishevskaja.
Spalio 11–30 d. „Arkos“ galerijoje vykusios IV tarptautinės mažosios grafikos trienalės „Vilnius’2001“ pagrindinis prizas, kurį įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė, paskirtas Rusijos dailininkui Nikolajui Batakovui, LDS premija (mėnuo kūrybos namuose Palangoje) – Irmai Balakauskaitei, žiuri premija ir juvelyro Algio Mikučio medalis – Viktorijai Daniliauskaitei, piniginės premijos – Danutei Gražienei ir Laisvydei Šalčiūtei, diplomai – Vladimirui Gažovič (Slovakija), Edigijui Rudinskui, Toshimi Kitano (Japonija), Asun del Pozo (Ispanija), Mio Omori (Japonija).
Lapkričio 18–gruodžio 2 d. Laviise (Suomija) pagal Baltijos šalių rezidencijų tinklo programa dirbo Sigitas Staniūnas.
2001 m. NIFCA (IASPIS, Stokholmas, Švedija) rezidencinės programos stipendiją pelnė Nomeda ir Gediminas Urbonas.
2001 m. Cadaques mieste (Ispanija) mažosios grafikos parodoje „Mini Print Internacional de Cadaques“ dalyvavo Birutė Stančikaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
2001 m. Lietuvos TV filmų festivalyje „Erdvės“ Ievos Bunokaitės filmas „Ciao Bambino“ apdovanotas diplomu.
2001 m. Comunnale di Lomazzo tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Žmogus ir trečias tūkstantmetis – svajos ir tikrovė“ premija apdovanota Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
2001 m. II tarptautinėje taikomosios dailės bienalėje, vykusioje Cheangju mieste (Korėja), garbės diplomu apdovanota keramikė Liucija Šulgaitė už dekoratyvinę kompoziciją „Spindulys lede“ (autorinė technika, porcelianas, glazūra, auksas).

Į TURINĮ
ATGAL