PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ DIAGRAMŲ SUDARYMAS

PRAKTINIO DARBO METODINĖ MEDŽIAGA

GRĮŽTI Į PRADINĮ PUSLAPĮ

I. Bendros rekomendacijos
II. Darbo eiga
III. Priedas
A. Pagrindinai modelio sudarymo etapai

B. Vertikalios rodyklės: pagalba nustatant kilpos ženklą

I. Bendros rekomendacijos

A. Darbą apiforminkite vienoje rtf (Rich Text Format) byloje [žr. pavyzdį]. Kitokio formato (pvz., doc) bylos nepriimamos.
Byloje turi būti titulinis lapas.
Bylos pavadinime naudokite pirmąsias tris pavardės ir pirmąsias tris vardo raides bei grupės numerį.
Pvz.: Živilės Ašmontienės iš 741 grupės darbas turi būti pavadintas ašmživ741.rtf. Rekomenduojama pavadinime nenaudoti lietuviškų diakritinių ženklų - š, ž, ę, ą ir t.t. Tokiu atveju minėtas dokumentas atrodytų asmziv741.rtf

B. Priimamas tik elektroniniu paštu išsiųstas darbas. Bylą siųskite vienu iš dviejų adresų: saunor@ktl.mii.lt arba ban@culture.lt
Darbą turite išsiųsti ne vėliau kaip dvi paros iki egzamino (siuntimo laikas nustatomas pagal laiško išsiuntimo sisteminį laiką). Pvz., jei egzaminas prasideda 10 dieną 8:00 val., byla turi būti išsiųsta iki 8 dienos 8:00 val.
Rekomenduojama darbus atsiųsti kuo anksčiau - tada jūs turėsite galimybę ištaisyti klaidas (jų, kaip taisyklė, visada būna).


C. Prieš užduoties atlikimą išnagrinėkite teorinę medžiagą (adresas http://www.culture.lt/science/SD/sd.htm) bei pasinaudokite studentų darbais (pvz., pirmoji tema).


D. Priežastinių ryšių diagramos braižymui galite (bet neprivalote) naudoti Powersim Demo paketą (atsisiųsti - 10,7MB). Paketas instaliuojamas Windows operacinėje sistemoje. Diagramos braižymui naudokite teksto text (Tools --> Text) ir linijos line (Tools --> Line) įrankius. Naudokite tik DIDZIASIAS raides ir nenaudokite lietuviškų diakritinių (ĄČĘĖĮŠŲŪŽ) rašmenų.
Norėdami sudarytą diagramą nukopijuoti į rtf arba doc bylą, Powersim diagramą apveskite paspaudę dešinį pelytės mygtuką ir naudokit kopijavimo komandą (pvz., Ctrl+C). Dokumente iliustraciją talpinkite Paste arba Ctrl+V komandos pagalba.


E. Sudarant priežastinių ryšių diagramą labai padeda grupinis darbas, diskusijos, todėl į pagalbą pasitelkite savo draugus, bendradarbius, pažįstamus, turinčius kitokią, negu jūs, patirtį ir žinias. Tačiau tai nereiškia, kad vieną ir tą patį darbą gali pristatyti keli studentai - darbą pristato vienas studentas.


II. Darbo eiga

1. Iki galo perskaitykite visą šį skyrelį.

2. Pasirinkite nagrinėjamą temą, suradę aktualų straipsnį internete. Pavyzdžiui, galite naudotis dienraščio "Lietuvos rytas" internetine versija, Delfi informacijos portalu, kitais informacijos šaltiniais.

Sistemą aprašantis straipsnis pasirenkamas taip, kad kuo labiau atitiktų bendrą jūsų studijų paskirtį. Straipsnis neturi būti labai ilgas, o tema neturi būti labai siaura ir nagrinėti kokį nors unikalų, retą įvykį.

Straipsnį būtinai išsaugokite - nukopijuokite į savo ruošiamą dokumentą.

Atidžiai perskaitykite pasirinktąjį straipsnį.

3. Suformuluokite straipsnyje nagrinėjamą temą ir apibūdinkite ją. Suformuluokite uždavinį, kurį spręsite naudojant priežastinių ryšių diagramą.

Pvz.
Tema: Gyventojų užimtumas.
Temos apibūdinimas: Šiuo metu gyventojų užimtumas išlieka labai žemas. Tai didina visuomenėje įtampą, skatina nusikalstamumą, emigraciją.
Uždavinys: Padidinti gyventojų užimtumą.

4. Nurodykite bent tris svarbiausius faktorius, kurie veikia nagrinėjamoje sistemoje. (Priežastinių ryšių diagramos sudarymo eigoje svarbiausių faktorių sąrašas gali kisti.)

Pvz.
Pagrindiniai faktoriai: Užimtumas, Gamyba, Gyventojų pajamos, Vartojimas, Skurstantieji gyventojai, Parama verslui, Valdžios susirūpinimas, Įmonių skaičius, Konkurencija, BVP, MTP ir inovacijos.

5. Sudarykite sistemos priežastinių ryšių diagramą. Diagramoje turi būti bent viena kilpa (uždara priežastinių ryšių grandinė), bet gali būti ir atvira/os grandinė/s. Kilpa (kuri yra grįžtamojo ryšio išraiška) reikalinga tam, kad tik jai esant galima įtakoti (dažniausiai netiesiogiai, per kitus, tolimesnius faktorius) pageidaujamą faktorių ir tokiu būdu spręsti nagrinėjamą problemą.

Pvz.
Priežastinių ryšių diagrama:

6. Nustatykite sudarytosios diagramos priežastinių ryšių pobūdį (teigiami arba neigiami) bei kilpų pobūdį (teigiamos (skatinančios) ar neigiamos (balansuojančios)).

7. Parašykite paaiškinimus, kurie palengvintų sudarytos kilpos analizę.

Pvz.
Diagramos komentarai: Ši diagrma padeda suprasti, kaip galima padidinti užimtumą gamyboje. Joje neatsižvelgiama į tai, nuo ko priklauso negamybinis užimtumas. Tačiau priežastinis ryšys tarp UŽIMTUMO ir GYVENTOJŲ PAJAMŲ nurodo į galimas "negamybines" gyventojų pajamas.
VALSTYBĖS PARAMA skatina KONKURENCIJĄ, tačiau diagramoje nėra tiesiogiai parodyta bendradarbiavimo (kooperacijos) įtaka BVP. Kooperacija atsiranda kaip KONKURENCIJOS pasekmė ir gali priklausyti MTP IR INOVACIJŲ faktoriui.

8. Pasiūlykite problemos sprendimo būdus. Jie turi išplaukti iš diagramos, todėl pasiūlymuose nenaudokite faktorių, kurių nėra diagramoje. Pasiūlymą lengviau suformuluosite, jei atsakysite į tokius klausimus:
* Iš kur atsiranda straipsnyje minima problema? Ar tai atsispindi sudarytoje diagramoje?
* Kokie jūsų nuomone jauriausi faktoriai (parametrai), į kuriuos sistema labiausiai reaguoja?
* Kokie jūsų pasirinkti parametrai silpnai veikia sistemos elgseną? Ar juos verta įtraukti į modelį?
* Kokius dar straipsnyje nepaminėtus parametrus vertėtų įtraukti į priežastinių ryšių diagramą?
* Kaip nagrinėjamą problemą galima būtų spręsti? Ar tai būtų laikinas, ar ilgalaikis sprendimas?

Pvz.
Problemos sprendimo pasiūlymai: Valstybės politika užimtumo didinimo srityje turėtų būti nukreipta į:
a) paramą verslui (tiesioginę arba mažinant mokesčius);
b) vartojimo didinimą (pvz., mažinant gyventojų pajamų mokesčius).
Šie sprendimai būtų vidutinės trukmės (ne ilgalaikiai, bet ir ne trumpalaikiai).

III. Priedas A. Pagrindinai modelio sudarymo etapai

a) Problemos formulavimas
b) Sistemos faktorių nustatymas
c) Priežastinių ryšių diagramos sudarymas
d) Kilpų pobūdžio nustatymas (teigiamos ar neigiamos)
e) Srautų ir talpų diagramos sudarymas
f) Parametrų kalibravimas ir modelio testavimas
g) Modelio validavimas (atitikimo realiai sistemai įvertinimas)
h) Modelio tobulinimas
i) Modelio ekspluatavimas