9. PRIEŽASČIŲ-PASEKMIŲ DIAGRAMŲ SUDARYMAS

 


Braižydami priežasčių-pasekmių diagramą Powersim programoje pirmiausia užrašome kintamųjų vardus, o paskui sukuriame ryšių rodykles. Nustatę ryšio pobūdį greta rodyklės strėlės užrašome reikiamą ženklą. Jei priežastinis-pasekminis ryšys teigiamo pobūdžio, rašome ”+” ženklą, o jei priežastinis-pasekminis ryšys neigiamo pobūdžio, rašome “-“ ženklą. Sudarę kilpą, nustatome kilpos pobūdį ir pažymime kilpoje. Jei priežastinė-pasekminė kilpa teigiamo pobždžio, tai žymime (+). Jei priežastinė-pasekminė kilpa neigiamo pobūdžio, tai žymime ( - ).

Sukursime paprastą priežastinės kilpos diagramą:

Kaina

 

Paklausa

 
   

Nuosekliai apraðysime, kaip visa tai atlikti kompiuteriu naudojant Powersim programą.

Pirmojo kintamojo sukūrimas panaudojant tekstinį objektą.

1. Iš Įrankių mygtukų meniu pasirenkite tekstinio objekto mygtuką. Ant mygtuko pavaizduota didžioji A raidė.

2. Padėkite objektą darbinėje programos srityje.

3. Du kartus spsustelėjus pele ties tekstinio objekto rėmeliu, atsivers Define Text (Nurodykite tekstą) dialoginis langas.

4. Spustelkite žemyn nukreiptą rodyklę greta Style (Stilius) lauko ir iškrentamajame meniu pasirinkite None (Be rėmelio).

5. Patikrinkite, ar pažymėtas dialoginio lango viršuje esantis langelis su užrašu Adjust object size to fit text (Suderinti objekto dydį taip, kad jis atitiktų tekstą).

6. Įveskite priežastinio kintamojo vardą. Šiuo atveju: Kaina.

7. Paspauskite Ok mygtuką.

 
   
Kitų kintamųjų sukūrimas  
   

Paprasčiausias būdas sukurti kelis kitus kintamuosius - tai pasinaudoti kopijavimo priemonėmis (Copy ir Paste).

1. Pasirinkite jau sukurtą kintamąjį. Tai padarysite pele paspaudę kintamąjį. Šiuo atveju pasirinkite jau sukurtą kintamąjį Kaina.

2. Iš pagrindinio meniu pasirinkite Edit (Redaguoti), tada pasirinkite Copy (Kopijuoti) komandą. Tą patį galite atlikti klaviatūra paspaudę CTRL+C.

3. Ið pagrindinio meniu pasirinkite Edit (Redaguoti), tada pasirinkite Paste (Priklijuoti) komandą. Tą patį galite atlikti klaviatūra paspaudę CTRL+V. Identiška tekstinio objekto kopija atsiras ekrane. Šiuo atveju turėsime du identiškus tekstinius objektus Kaina.

4. Pasinaudodami pele nutempkite naująjį tekstinį objektą į norimą vietą ekrane.

5. Pele spustelkite tekstą ir klaviatūra surinkite naujo kintamojo vardą. Šiuo atveju surinkite Paklausa.

 
   
Ryšio simbolio - rodyklės - sukūrimas  
   

Atkarpos brėžimo įrankis gali būti panaudotas sukuriant tiesės atkarpas ir kreives. Šiuo įrankiu pasinaudoję sukursime ryšio rodyklę. Norint sukurti ryšio rodyklę, jungiančią kintamuosius Kaina ir Paklausa, reiks atlikti šią veiksmų seką:

1. Iš Įrankių mygtukų meniu pasirenkame atkarpos brėžimo įrankio mygtuką. Ant mygtuko pavaizduota kreivė su rodykle ir apskritimu.

2. Pelės žymeklį sustabdykite ties sukurtu kintamuoju Kaina.

3. Paspauskite ir laikykite nuspaustą kairįjį pelės mygtuką.

4. Neatleisdami nuspausto pelės mygtuko pele nubrėkime atkarpą, sujungiančią kintamąjį Kaina su kintamuoju Paklausa.

5. Atleiskite nuspaustą pelės mygtuką.

 

 
   

Tiesės atkarpa, panaši į

Kaina

 

Paklausa

turėtų matytis braižomoje diagramoje.

 
   

Norėdami nubrėžtąją atkarpą paversti išlenkta kreive, o taip pat ir rodykle, turėsime dar šį bei tą atlikti.

 

1. Du kartus spustelkite nubrėžtąją atkarpą. To pasekoje ekrane išvysite Define Line (Apibrėžkite tiesės atkarpą) dialoginį langą.

2. Greta Arrow Heads (Rodyklės viršūnė) lauko paspaudę žemyn nukreiptą rodyklę, pasirinkite į deinć nukreiptU rodyklć.

3. Greta Shape (Forma) lauko paspaudę žemyn nukreiptą rodyklę, pasirinkite Curved Line (Kreivė).

4. Spauskite Ok mygtukU.

5. Pele spustelėjus sukurtą rodyklę, ant jos atsiras keturi juodi taškai. Du juodi taškai bus rodyklės galuose, o du ant pačios rodyklės. Pele pasirinkę vieną iš rodyklės galuose esančių taškų ir juos tempdami keisite rodyklės ilgį. Pele pasirinkę vieną iš ant pačios rodyklės išdėstytų taškų ir juos tempdami, keisite rodyklės formą. Keisdami rodyklės formą įsivaizduokite, kad tempiate per rodyklės galą einančios liestinės galą.

 

 

Nustatę priežastinio-pasekminio ryšio pobūdį, pasitelkę tekstinį įrankį, sukursime atitinkamą ženklą.

1. Iš Įrankių mygtukų meniu pasirenkame tekstinio įrankio mygtuką. Ant mygtuko pavaizduota didžioji A raidė.

2. Padėkite objektą darbinėje programos srityje greta rodyklės galo.

3. Du kartus spustelėjus pele ties tekstinio objekto rėmeliu, atsivers Define Text (Nurodykite tekstą) dialoginis langas.

4. Spustelkite cemyn nukreiptU rodykl greta Style (Stilius) lauko ir iškrentamajame meniu pasirinkite None (Be rėmelio).

5. Patikrinkite, ar pažymėtas dialoginio lango viršuje esantis langelis su užrašu Adjust object size to fit text (Suderinti objekto dydį taip, kad jis atitiktų tekstą).

6. Įveskite reikiamą ryšio pobūdžio ženklą. Šiuo atveju “-“.

7. Paspauskite Ok mygtuką.

 
   

Taigi viską teisingai atlikę ekrane, turėtume matyti šitokią diagramą

 

Kaina

 

Paklausa

 

Pasinaudoje rodyklės sukūrimo aprašymu sukurkite priežastinio-pasekminio ryio rodyklć, jungiančiU Paklausa su Kaina. Į pagalbą galite pasitelkti kopijavimo priemones (Copy and Paste). Viską teisingai atlikę, ekrane turėtume matyti šitokią diagramą:

 

Kaina

 

Paklausa

 

Priežastinės-pasekminės kilpos pobūdį pažymime kilpoje. Šiuo atveju turėsime neigiamo pobūdžio prie?astinć-pasekminć kilpą.

 

Paprasčiausias būdas sukurti kilpos pobūdžio užrašą - tai pasinaudoti kopijavimo priemonėmis (Copy and Paste).

 

1. Pasirinkite jau sukurtU priecastinio-pasekminio pobūdžio ženklą. Tai padarysite pele paspaudę reikiamą užrašą. Šiuo atveju pasirinkite jau sukurtą ryšio pobūdžio ženklą "-", esantį greta rodyklės, jungiančios kintamuosius Kaina ir Paklausa, galo.

2. Ið pagrindinio meniu pasirinkite Edit (Redaguoti), tada pasirinkite Copy (Kopijuoti) komandą. Tą patį galite atlikti klaviatūra paspaudę CTRL+C.

3. Iš pagrindinio meniu pasirinkite Edit (Redaguoti), tada pasirinkite Paste (Priklijuoti) komandą. Tą patį galite atlikti klaviatūra paspaudę CTRL+V. Identiška tekstinio objekto kopija atsiras ekrane.

4. Pasinaudodami pele nutempkite naująjį tekstinį objektą į norimą vietą ekrane. Šiuo atveju į kilpos apribotos srities vidurį.

5. Pele spustelkite tekstą ir klaviatūra skliausteliuose surinkite pobūdžio ženklą. Šiuo atveju, kadangi kilpa neigiamo pobūdžio, surinkite “( - )”.

 

Viską teisingai atlikus ekrane nubraižyta diagrama turėtų atrodyti taip:

Kaina

 

Paklausa